Barnehagelærer leser en bok for barna
Publisering

Forbedring av språkforståelse hos førskolebarn med språkvansker: en klyngerandomisert studie.

august 13, 2019

Hagen, Å. M., Melby-Lervåg, M., & Lervåg, A. (2017). Improving language comprehension in preschool children with language difficulties: a cluster randomized trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 58(10), 1132–1140. https://doi.org/10.1111/jcpp.12762

Sammendrag

Barn med språkforståelse vansker risikerer å senere slite med skole og sosiale samspill, som igjen hindrer ansettelsesmuligheter i voksen alder. Imidlertid har få randomiserte studier undersøkt hvordan slike problemer kan forbedres i løpet av førskoleårene. Metoder

Vi gjennomførte en klyngerandomisert studie i 148 barnehage-klasserom. Våre intervensjon fokuserte på språkforståelse ferdigheter og varte i 1 år og 1 måned, med fem blokker på 6 uker og intervensjon tre ganger per uke (ca. 75 minutter per uke). Effekten ble vurdert med en rekke målinger av språk prestasjoner. Resultater

Rett etter intervensjonen var det moderate effekter på både nær, mellomliggende og distale målinger av språk. Ved forsinket oppfølging (7 måneder etter intervensjonen) forble disse pålitelige effektene for de distale tiltakene.

Konklusjoner

Det er mulig å gripe inn i klasseroms settinger for å forbedre språkforståelsesevnen til barn med språkvansker. Imidlertid ser det ut til at slike inngrep trenger å være intensive og langvarige.

Erkjennelser Forskningen ble finansiert av to tilskudd fra Norges forskningsråd UTD2020 / FINNUT-programmer: Bevilgning: 203335 (PI Arne Lervåg) og Grant: 237724 (PI Monica Melby-Lervåg). Forfatterne takker forskningsassistentene for datainnsamlingen, og barnehagelærerene, barnehagene, kommunene, barna og foreldrene for deres deltakelse.